MEMBERS

Masataka Abe

Yoshikazu Ikuta

Kunio Ibaraki

Yasuo Ueba

Naoyuki Ochiai

Hiroyuki Kato

Fuminori Kanaya

Takashi Sasaki

Minoru Shibata

Juichi Tanaka

Susumu Tamai

Kazuteru Doi

Satoshi Toh

Akira Nagano

Ryogo Nakamura

Koichi Nemoto

Moroe Beppu

Yukio Horiuchi

Takaya Mizuseki

Akio Minami

Hiroshi Yajima

Yutaka Yabe

Yoshiki Yamano

Takae Yoshizu

Mitsuhiro Aoki

Kuniichi Aso

Kozo Ishikawa

Hirotomo Ishida

Yoshiyasu Itoh

Hiroshi Inoue

Masamichi Usui

Mitsuru Uchida

Ichiro Oka

Yoshinori Oka

Shuji Okinaga

Ichiro Okutsu

Toshinobu Onomura

Yasukazu Katsumi

Hideo Kawai

Hidehiko Kawabata

Yoshitake Kino

Nagatsugu Kuroshima

Akira Kobayashi

Hidehiko Saito

Tetsuro Sadahiro

Akira Shimazu

Shigehiko Suzuki

Yoshiharu Takemitsu

Koichi Tada

Shintaro Tachibana

Seisuke Tanaka

Hideki Tanaka

Yasunori Taniguchi

Teruo Doi

Yoshio Nagao

Masahiro Nagaoka

Hiroaki Nakazawa

Hidechika Nakashima

Chozo Hashizume

Yoshiki Hamada

Seiichi Hirasawa

Kozo Fujisawa

Emiko Horii

Yutaka Maki

Masaharu Makino

Akio Matsuzaki

Yoshiaki Yanase

Satoshi Yamaguchi

Takao Yamamuro

Mitsuo Yoshimura

Junnosuke Ryu